دبیرستان پسرانه استعدادهای ناب صالحین (متوسطه دوره اول) اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان/شهرستان اهواز

# تقدیر و تشکر

از دانش آموزان زیر بابت کمک در امر انتظامات مدرسه و اجرای طرح سربازکوچک و بی نام آقاامام زمان(ع) تقدیر و تشکر به عمل می اید ( معاون آموزشی مدرسه -آقای صفایی)

آقای الخالصی و آل کثیر نهم یک ---- مأموران راهرو بالا

آقای امیر رضاممبنی ----- مأمور ورود و خروج به دفترمدرسه

آقای رستگار نژادنهم یک---- مأمور ورودو خروج به مدرسه

آقای مهدی پروره نهم دو ---- مسئول جمع آوری دفاتر کلاسی و درب ورودی

آقایان فیاض و سمایی فر ---- مسئول نظم بوفه مدرسه

آقایان سربازان کوچک وبی نام آقا امام زمان(ع) (تقدیر ویژه)

# اطلاعیه

خانواده های محترم با توجه به این که موارد انضباطی در سامانه ثبت می گردد

در صورتی که فرزندتان در روزی غیبت دارد حتما برگه پزشکی را همراه خود به مدرسه ارائه دهید.

(معاون آموزشی مدرسه - آقای صفایی)